พระกรุณาและความห่วงใยของพระเจ้าต่อโลกทั้งใบเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรักของพระองค์ต่อมนุษยชาติ เรียกว่าพระคุณส่วนรวมของพระองค์ พวกเราหลายคนไม่คุ้นเคยกับความรักที่พระเจ้าทรงเลือกสรร มีประสิทธิภาพ และพิเศษเฉพาะต่อพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรร ความรักนี้เองที่รับประกันการไถ่ของเราและช่วยให้เราได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า


ความรักต่อพระเจ้า


ความรักของพระเจ้าต่อสิ่งสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สามารถเห็นได้ในความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ เผยให้เห็นธรรมชาติและพระอุปนิสัยของพระเจ้าตลอดจนพระคุณลักษณะของพระองค์ ความรักนี้ยังเผยให้เห็นถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผ่านการทรงสร้าง การไถ่บาป และความรอดของพระองค์ เป็นส่วนแรกของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ จริงๆ แล้ว นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าสร้างโลกนั่นเอง เป็นโรงละครที่แผนการแห่งความรักของพระองค์สามารถบรรลุผลและแสดงให้มวลมนุษยชาติเห็น เป็นความรักที่มีพื้นฐานอยู่บนความดี ความยุติธรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า


พระคัมภีร์พูดถึงบ่อยครั้งเกี่ยวกับความรักและการอุทิศตนของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะอิสราเอลและคริสตจักร พระคัมภีร์บรรยายถึงความรักว่าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขและต่ออายุซึ่งแสดงออกมาด้วยความเคารพและการเชื่อฟังพระเจ้า (ฮีบรู 12:5-6) นี่คือความรักจากพระเจ้า ผู้ทรงไม่เชื่อฟังวิสุทธิชนที่กบฏและโอบรับพระบุตรสุรุ่ยสุร่ายหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับบ้านเพื่อคืนดีกับครอบครัว


ในพันธสัญญาใหม่ เราอ่านถึงความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรักประเภทอื่น พระคัมภีร์กล่าวว่าในยอห์น 3:16 เราเรียนรู้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ถวายพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อใครก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ความรักประเภทนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นความรักใคร่ที่เฉพาะเจาะจง มีประสิทธิภาพ และเลือกสรรเป็นพิเศษสำหรับผู้ได้รับเลือก (ดูโรม 10:13; เอเฟซัส 1:5; ยอห์น 1:16; 2:13)


ความรักประเภทนี้สามารถแสดงได้ผ่านการเสียสละและการเสียสละของผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว เป็นความหลงใหลที่สร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นพลังถึงพระคุณอันอุดมของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเรา (ดูพระคัมภีร์ เช่น โรม 8:38-39)


ความจริงก็คือคริสเตียนจำนวนมากไม่เข้าใจความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูตระหนักถึงความจริง พระเยซูทรงแสดงให้เห็นและสอนเรื่องนี้ และยอห์นอัครสาวกก็กล่าวเช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์คริสเตียนถูกทิ้งให้ดึงความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงนี้ และดึงเอาความหมายอันกว้างใหญ่ของมันออกมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้มนุษยชาติได้รับชัยชนะในทุกแง่มุมของการต่อสู้กับความชั่วร้าย


สิ่งสร้างทั้งหมดคือความรัก


ท่ามกลางแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สำหรับจักรวาล พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีความรักและความสัมพันธ์ที่พิเศษที่สุดกับมนุษยชาติ ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ ความรักของพระเจ้าในการทรงสร้างของพระองค์สามารถเห็นได้หลายวิธี แต่สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดก็คือวิธีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อมนุษยชาติในปฐมกาล


พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงตามพระฉายาของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น พระเจ้าทรงรักพวกเขาอย่างสุดซึ้งจนพระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารให้พวกเขาในระหว่างที่พวกเขากบฏต่อพระองค์ พระองค์ทรงเชือดสัตว์และสวมเสื้อผ้าเพื่อแสดงความเมตตากรุณาและความเสน่หาของพระองค์ต่อผู้คน ไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินในวันนี้ มันเรียกว่าอากาเป้ พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้สานุศิษย์ของพระองค์เห็น


นั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุผลสำคัญที่ต้องทราบความแตกต่างระหว่างอีรอสและแอกเป อีรอส คำภาษากรีกสำหรับความรักทางเพศแตกต่างจากอากาเป้ ใครก็ตามที่ทำให้ทั้งสองคำสับสน จะถือว่าพลาดองค์ประกอบสำคัญของความรักของพระเจ้า


หลายคนไม่สามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก มีคนที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้รักโลกทั้งใบเนื่องจากตัณหาหรือความกลัว แต่นี่ไม่ใช่สมมติฐานที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์ ความรักของพระเจ้าคือการสำแดงความรักของพระองค์ เช่นเดียวกับความปรารถนาของพระองค์ต่อชุมชนที่ประกอบด้วยผู้คนที่ได้รับการไถ่บาปความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกของพระองค์ได้รับการพิสูจน์ด้วยความจริงที่ว่าพระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่า นี่เป็นการพิสูจน์ว่าธรรมชาติ รูปร่าง และความสำคัญของจักรวาลทั้งหมดเป็นผลมาจากพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนตาย และพระองค์คือผู้ประทานชีวิตให้กับทุกสิ่งที่พระองค์เป็นผู้สร้าง


นี่หมายความว่าเราควรจะต้องให้เกียรติสิ่งสร้างของพระเจ้า รวมถึงความชั่วร้ายที่มีอยู่ในนั้นด้วย ทุกใบไม้ ทุกแสงตะวัน หรือแม้แต่ทั้งโลกควรได้รับความรัก แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะรอดได้ ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ใส่ใจ แต่เพียงเพราะพระเจ้าทรงรักเฉพาะผู้ที่ได้รับการยอมรับเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์เท่านั้น


ความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน


พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างมวลมนุษยชาติ พระเจ้าทรงรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพราะบาปของเขา และข้อความข่าวประเสริฐของพระองค์ที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นพยานถึงความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาปรากฏชัดในความเมตตาแห่งพันธสัญญาและพรที่พระองค์ประทานแก่ผู้คนอันเป็นที่รักของพระองค์ ความศรัทธาอันแน่วแน่ (อ้าปากค้าง) สำหรับประชากรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด แม้ว่าพวกเขาจะทำบาปด้วยการไหว้รูปเคารพหรือกระทำบาปต่อเขาก็ตาม


คำว่า agape (จากภาษากรีก “agathon”) ให้คำจำกัดความของความรักคือการเสียสละตนเอง เรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดีแสดงให้เห็นความรักแบบเสียสละตนเองเช่นนี้ ความรักเป็นรากฐานของแผนการของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษยชาติตลอดไป


พระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้ามีต่อสิ่งมีชีวิตของพระองค์ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความรักของพระเจ้าในพระบุตรของพระองค์ ความรักนี้เองที่ผลักดันให้พระองค์เสียสละพระบุตรของพระองค์ที่ไม้กางเขนเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษยชาติจะได้รับการไถ่บาป (ยอห์น 3:16)


วินัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าสามารถกำหนดให้กับลูกๆ ที่รักของพระองค์เป็นอีกวิธีที่พระองค์ทรงแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อมวลมนุษยชาติ นี่ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นกระบวนการที่แสดงให้พวกเขาเห็นว่าควรประพฤติตนอย่างไรให้คู่ควรกับเกียรติของพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ (1 เปโตร 4:17) นอกจากนี้ยังมีความรักที่ทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าซึ่งช่วยให้คริสเตียนสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่นได้ (1 ยอห์น 4:16) ความรักที่แสดงต่อคริสเตียนไม่ได้ถือเป็นการเชื่อฟังหรือศรัทธา แต่เป็นส่วนสำคัญของการประสูติของพระเจ้า


อีรอสเป็นเทพีแห่งความรักของกรีก โดยปกติจะใช้ธนูและลูกธนูของเขา อีรอสเป็นเทพขี้เล่นที่ชอบเล่นกับเทพอื่นๆ เช่น ฮีโร่ เทพ และอื่นๆ ครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้เจ้าหญิง Medea ตกหลุมรักในขณะที่เธอค้นหาขนแกะทองคำ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทพเจ้าแห่งความรักในโลกยุคแรกเพื่อสร้างความรักและความโรแมนติก


ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่พระเจ้ามีต่อเรานั้นแสดงออกมาตลอดทั้งพันธสัญญาใหม่ด้วยคำที่แตกต่างกัน รวมถึง philia (“พี่น้อง”) เช่นเดียวกับ storge (“ความเป็นพ่อ”) เช่นเดียวกับ eros “โรแมนติก” ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เน้นถึงความสำคัญของอากาเป้ (ความรัก) นี่คือความรักอันเอื้อเฟื้อของพระเจ้าต่อมนุษยชาติซึ่งกระตุ้นพระองค์ให้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อความรอดของพวกเขา


คริสตจักรเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณ


ความรักของพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์เป็นหัวใจสำคัญของชีวิตคริสเตียน พระคัมภีร์มีการอ้างอิงถึงความรักมากมาย นอกจากนี้คำว่า “ความรัก” ถูกใช้มากกว่า 310 ครั้งในฉบับคิงเจมส์ นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น และสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าความรักถูกนำมาใช้ในบริบทที่ต่างกัน ผู้เขียนพระคัมภีร์ใช้คำหลากหลายในการอธิบายความรัก ซึ่งรวมถึง อากาเป้ ฟิเลโอ และแม้แต่อากาเป้ คาร์สันเสนอว่าพระคัมภีร์พรรณนาถึงรูปแบบความรักใคร่ห้ารูปแบบที่สังเกตได้


อย่างแรกคืออันที่มีรากฐานมาจากการยอมจำนนต่อพระคริสต์ ประการที่สอง ความรักเกิดจากการให้อภัยและความเห็นอกเห็นใจ ความรักแบบที่เห็นได้จากเรื่องราวต่างๆ ของพระเยซู เป็นความเมตตาที่ทำให้เราตามหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ นี่คือความรักประเภทที่ปฏิเสธที่จะคาดเดาหรือสงสัยในตัวบุคคล รักทุกคนและเชื่อว่าพวกเขาบริสุทธิ์จนกว่าพวกเขาจะพิสูจน์ว่ามีความผิด


พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้เกิดความรักเพิ่มเติมได้ นี่คือความรักที่ไม่ผูกพันกับวัตถุสิ่งของในโลกนี้ มันมุ่งเน้นไปที่จิตวิญญาณของผู้ชาย ความรักประเภทนี้สามารถเห็นได้จากการประกาศข่าวดีและพันธกิจมิชชันนารีของคริสตจักร ความรักที่แสดงออกมานั้นชัดเจนในความเอาใจใส่ที่คริสตจักรแสดงต่อสมาชิก


ยังมีความรักประเภทที่สี่ซึ่งโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญพิเศษสำหรับผู้ได้รับเลือก เป็นความรักแบบที่ทำให้พระเจ้าประทานพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระคริสต์แก่เรา และมีประสบการณ์และยอมรับเฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้น นี่คือความรักที่โดดเด่นและเฉพาะเจาะจงที่ทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกจากพวกเราทุกคนแตกต่าง


การคัดค้านแนวคิดเรื่องอากาเป้มากมายเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น คริสเตียนบางคนไม่เห็นด้วยกับคำสอนของอากาเป้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าความรักนี้ไม่ใช่ความรักแบบสากล และอยากจะมีคนในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง เหตุผลก็คือว่ามันสร้างความสับสนระหว่างธรรมชาติของความรักที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบกับแก่นแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง


By onlyufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *